مقالات و گزارش ها

به منظور تحقق سیاستهای نظام در سند ملی توسعه در بخش پژوهش و فناوری و تعیین و تبیین اهداف پیش بینی شده در چشم انداز بیست ساله کشور حضور فعال و مؤثر دستگاههای پژوهشی در جهت هم افزایی و ارتقای علمی نقش ارزنده ای دارد. در این راستا شناخت امکانات و سرمایه های(سخت افزار ،نرم افزار و نیروی انسانی متخصص)علمی پژوهشی کشور و استفاده به موقع و بهینه از آنها می تواند به عنوان اصل در نظر گرفته شود. زیرا آگاهی از توان علمی و فنی کشور در زمینه های تخصصی سبب تسهیل در امر پژوهش و درنهایت توسعه علمی کشور می گردد. یکی از روشهای مؤثر افزایش توان علمی و پژوهشی کشور ایجاد شبکه های پژوهشی همکار در زمینه های تخصصی از جمله حوزه پژوهشی علوم و صنایع غذایی است. وجود تعداد زیادی واحدهای پژوهشی و فناوری در گروه علوم و صنایع غذایی و تشکیل یک شبکه پژوهشی سبب هم افزایی علمی، شناخت و استفاده بهینه از امکانات، تسهیل در امر پژوهش، حل معضلات و مشکلات پژوهشی در زمینه تخصصی مربوطه و بالاخره ایجاد ارتباط و همکاری بین دو بخش دولتی و خصوصی و نیز شبکه های جهانی هم زمینه می باشد.
بر اساس شیوه نامه ایجاد شبکه های واحدهای پژوهش و فناوری هم زمینه در کشور، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با ارائه یک برنامه راهبردی شرایط لازم را برای ایجاد یک شبکه پژوهشی در حوزه علوم و صنایع غذایی فراهم آورده تا با محوریت و مدیریت جامع بتواند به اهداف ذیل دست یابد.


۱- اهداف کیفی
مهمترین هدف کیفی این برنامه دستیابی به یک ارتباط هماهنگ بین واحدهای پژوهش و فناوری صنایع غذایی به منظور هم افزایی و استفاده از توان علمی و پژوهشی بصورت مشترک می باشد.

۲- اهداف کمی
اهداف کمی این برنامه عبارتند از:
۲-۱ تعیین و تبیین جایگاه گروه علوم و صنایع غذایی و نیز جایگاه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در نقشه جامع علمی کشور و سند ملی توسعه علمی کشور
۲-۲ شناخت اولویت های کلان پژوهشی در حوزه علوم و صنایع غذایی و تقسیم مسئولیت اجرا برای هر یک از واحدهای پژوهشی همکار
۲-۳ انجام تحقیقات مشترک برای حل معضلات و مشکلات ملی در حوزه علوم و صنایع غذایی از جمله ارتقای کیفیت ، پیشگیری از ضایعات ، بسته بندی ، امنیت غذایی و…
۲-۴ تدوین سازوکارهای لازم برای جلب حمایت و توجه سیاست گذاران پروژه های کلان بخش پژوهشی
۲-۵ ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی جهت انتقال یافته های پژوهشی به صنایع کشور
۲-۶ ایجاد ارتباط با شبکه های جهانی هم زمینه و کمک به توسعه واحدهای پژوهشی بخش خصوصی
۲-۷ جلوگیری از موازی کاری و دوباره کاری در اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه های تخصصی
۲-۸ تشکیل بانک اطلاعات علمی و پژوهشی علوم و صنایع غذایی و آگاهی از برنامه های پژوهشی شبکه همکار