سند ملی توسعه چشم انداز

به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در سند ملی توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور و حضور فعال و مؤثر دستگاههای پژوهشی در جهت هم افزائی و ارتقای علمی کشور پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی در نظر دارد یک شبکه پژوهشی همکار در زمینه تخصصی علوم وصنایع غذایی ایجاد نماید. مهم […]

Continue Reading

شیوه نامه

  به منظور ایجاد تفاهم و همکاری سازمان یافته و هماهنگ در اجرای برنامه های مشترک پژوهشی ، فرهنگ سازی فعالیتهای جمعی ، تصمیم سازی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان پژوهشی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی استان خراسان رضوی در نظر دارد تا با همکاری واحدهای پژوهشی هم زمینه شبکه ملی […]

Continue Reading

برنامه راهبردی

در راستای تحقق بخشیدن به برنامه نقشه جامع علمی کشور و تعیین جایگاه گروه علوم و صنایع غذایی در بخش پژوهش و فناوری چشم انداززیرترسیم گردیده است. به منظور دستیابی به اهداف تعیین و تبیین شده در حوزه علم و فناوری در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین مسیر حرکت […]

Continue Reading