آغاز عضوگیری

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از پژوهشگران، صاحبان صنایع و واحدهای پژوهشی هم زمینه برای عضویت در شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی کشور  دعوت به عمل می آورد.   لطفا پس از تکمیل فرم مربوط به عضویت آن را به آدرس پست الکترونیک شبکه ملی پژوهش و فناوری ارسال فرمایید. پست الکترونیک […]

Continue Reading