برنامه راهبردی

در راستای تحقق بخشیدن به برنامه نقشه جامع علمی کشور و تعیین جایگاه گروه علوم و صنایع غذایی در بخش پژوهش و فناوری چشم انداززیرترسیم گردیده است. به منظور دستیابی به اهداف تعیین و تبیین شده در حوزه علم و فناوری در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین مسیر حرکت […]

Continue Reading