سند ملی توسعه چشم انداز

اطلاعیه

به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در سند ملی توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور و حضور فعال و مؤثر دستگاههای پژوهشی در جهت هم افزائی و ارتقای علمی کشور پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی در نظر دارد یک شبکه پژوهشی همکار در زمینه تخصصی علوم وصنایع غذایی ایجاد نماید. مهم ترین اهداف پیش بینی شده در این راستا عبارتند از :
۱- تعیین و تبیین جایگاه علوم و صنایع غذایی در نقشه جامع علمی کشور
۲- شناخت و بکارگیری منابع انسانی متخصص و امکانات تحقیقاتی بصورت مشترک
۳- شناخت و انجام طرحهای کلان پژوهشی در حوزه علوم و صنایع غذایی
۴- جلوگیری از موازی کاری و انجام تحقیقات گروهی در جهت حل مشکلات و معضلات ملی و منطقه ای
۵- تشکیل بانک اطلاعات علمی و پژوهشی در حوزه علوم و صنایع غذایی